Ambulantný úsek

Ambulantná práca

Terénna práca

ÚSEK TERÉNNEJ A AMBULANTNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE
Vznikol novelizáciou Zákona č. 305/2005 Z.z. zo dňa  1.1.2019.

Cieľom práce Ambulantného úseku je:

zmierňovanie a predchádzanie sociálnopatologických javov v rodinách,       
zamedzenie vyňatia dieťaťa z prirodzeného rodinného prostredia.

 

Výkon opatrení prebieha na základe vzájomnej trojdohody Úradu práce, klienta a Centra pre deti a rodiny.

 

Financovanie je zo zdrojov Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivostiIII – financie z Európskeho sociálneho fondu vrámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ďakujeme za Vašu podporu.