Organizačná šťruktúra

Organizačný poriadok

centra pre deti a rodiny sa vydáva riaditeľom detského domova v zmysle zákona NR č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny, služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov, zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/2018 Z. z., zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa potrieb Detského domova. Centrum pre deti a rodiny Necpaly, (ďalej len CpDaR) zriadený zriaďovacou listinou číslo 238/1993, zo dňa 22.02.1993 , v znení neskorších dodatkov a dodatku č. 8 zo dňa 01.07.2011 Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava.

Aktuálna Organizačná Štruktúra

 

Ďakujeme za Vašu podporu.